मेडपाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ व २०७७/७८)

   मेडपाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - प्रदेश १

   मेडपाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - प्रदेश २

   मेडपाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - बागमती प्रदेश

   मेडपाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - गण्डकी प्रदेश

   मेडपाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - लुम्बिनी प्रदेश

   मेडपाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - कर्णाली प्रदेश

   मेडपाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - सुदूर पश्चिम प्रदेश

 

>> प्रगति प्रतिवेदनको ढांचा डाउनलोड गर्नका लागि यहां क्लिक गर्नुहोस् <<

 

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन‍ (आ व २०७७/७८)

    मेडपाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - प्रदेश १
    मेडपाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - प्रदेश २
    मेडपाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - बागमती प्रदेश
    मेडपाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - गण्डकी प्रदेश
    मेडपाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - लुम्बिनी प्रदेश
    मेडपाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - कर्णाली प्रदेश
    मेडपाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - सुदूर पश्चिम प्रदेश